In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

En snabb och rättvis skadereglering underlättar för den enskilde att på ett tidigt stadium ta ställning till sin ekonomiska situation. En lång och utdragen skadereglering, med osäkert utfall, anses däremot inverka menligt på återhämtningsprocessen. Att år efter år leva i ekonomisk ovisshet, och att ständigt känna sig tvungen att bevisa sin skada, orsakar en fysisk och psykisk press för den enskilde. De många vittnesmål från skadade som inkommit till kommissionen understryker detta.

Utredningar av arbetsförmågan

Försäkringskassans handläggare har en central roll när det gäller samordning i trafikskadeärenden, och det är därför viktigt att såväl sjukskrivning, arbetslivsrehabilitering och utredningar av arbetsförmågan sker i samarbete med den skadade och med behandlande läkare, arbetsgivare, och med den handläggare som ansvarar för skadeärendet hos den skadades trafikförsäkringsbolag.

Schabloner i trafikförsäkringen

Dagens ersättningssystem kan upplevas som oförutsägbart och svårt att överblicka för den enskilde och ger ibland upphov till konflikter. Whiplashkommissionen föreslår därför att möjligheten att öka användningen av schabloner i trafikförsäkringen utreds i särskild ordning.

Trafikskadelagen kommer förmodligen fortsättningsvis att bygga på skadeståndsrätten. Därför bör berörda parter inom ramen för denna lagstiftning fundera över hur användningen av schabloner kan öka.

Målet med en ökad schablonisering skulle vara att skaderegelringsprocessen avsevärt snabbas upp, och att den också blir mer genomskinlig och förutsägbar för den enskilde.

Whiplash-
kommissionens åtgärdsförslag

Whiplashrelaterade besvär riskerar att förvärras och permanentas om inte skaderegleringen fungerar snabbt och effektivt. Trafikförsäkringen belastas idag av det ökande antalet anmälda whiplashrelaterade besvär, samtidigt som ersättningssystemet är svårt att överblicka för den enskilde och ger upphov till konflikter. En förenklad skadereglering skulle förbättra situationen och detta bör kunna uppnås genom en ökad användning av schabloner.

Whiplash-
kommissionen föreslår att:
Handläggningen i allmänna försäkringarna och i trafikskadeförsäkringen synkroniseras bättre, så att bedömningarna blir mer enhetliga.
Sambandsfrågan görs beroende av tidig medicinsk diagnos.
Försäkringsbolagens medicinska rådgivare organiseras på ett annat sätt än idag.
Riktlinjerna för behandlade läkares och medicinska rådgivares utlåtanden görs tydliga.
En ökad användning av schabloner inom trafikskadelagen utreds i särskild ordning.