In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

En liten del av dem som upplever nacksmärta och/eller stelhet efter en trafikolycka med whiplashvåld, drabbas av långvariga symtom. När symtomen blivit kroniska - och ett riktmärke här är ungefär 6 månader - förändras behandlingen. Läkarna räknar då med att symtomen inte beror på en akut skada och de måste därför behandlas på ett annat sätt.

Diagnos

Innan rehabilitering inleds är det viktigt att en omfattande diagnostik, där flera professioner deltar, genomförs. Såväl somatiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, kulturella och personlighetsmässiga aspekter måste kartläggas, eftersom de whiplashrelaterade besvären - liksom alla kroniska smärttillstånd - innefattar en betydande komplexitet.

Rehabilitering

Eftersom kroniska smärttillstånd är komplexa, bör också rehabiliteringen adressera såväl den fysiska, psykologiska och sociala situation som patienten befinner sig i. En mångdisciplinär rehabilitering har visat sig effektiv för kroniska smärttillstånd, åtminstone när det gäller smärthantering och upplevd livskvalitet. Däremot har det varit svårt att hitta effektiv rehabilitering som leder till återgång i arbete.

Målet för rehabiliteringen bör utformas för varje individ, men en mer allmän målsättning är en anpassning till en ny livssituation och ett aktivt deltagande i samhället.

Det är viktigt att patienten involveras i arbetet med att lägga upp rehabiliteringsplanen men också att andra berörda - till exempel försäkringskassa och arbetsgivare - deltar i arbetet.

Operationer

Operationer, liksom en del experimentella diagnosmetoder av whiplashrelaterade besvär är ännu för dåligt dokumenterade för att Whiplashkommissionen skall kunna rekommendera dem. Operationer kan dessutom alltid medföra betydande risker för patienterna varför det är särskilt anmärkningsvärt att vetenskapliga utvärderingar och uppföljningar inte görs.

Väntetiden

Väntetiden för behandling vid svenska smärtkliniker är lång. Väntetider på mellan några veckor upp till ett år rapporteras och hos landstingsdrivna smärtenheter kan väntetiden vara upp till dubbelt så lång som hos privatdrivna. Snabb rehabilitering är en viktig faktor i möjligheterna till återhämtning efter en trafikolycka och möjlighet till behandling på särskild smärtklinik vore värdefullt för personer med långvariga whiplashrelaterade besvär.

Whiplash-
kommissionens åtgärdsförslag

Efter 6-12 månader bedöms en whiplashrelaterad skada som kronisk, vilket innebär att vissa besvär troligen kvarstår. Då inträder en annan princip för hur symtomen skall behandlas. Idag erbjuds bra smärtrehabilitering på många svenska kliniker, men vårdplatserna är för få och väntetiderna långa.

Whiplash-
kommissionen föreslår att:
Personer med långvariga whiplashrelaterade besvär rehabiliteras efter samma principer som andra patienter med kroniska smärttillstånd.
En multidisciplinär smärtrehabilitering används med målet att stimulera återgång i arbete.
Kvinnors särskilda villkor och problem uppmärksammas då rehabiliteringen planeras.
Väntetiderna för rehabilitering bör göras kortare, särskilt hos de landstingsdrivna klinikerna.
Klinikerna bör ägna sig åt mer forskning och göra bättre utvärderingar av existerande rehabilitering.
Anslutning till nationellt kvalitetsregister bör öka, särskilt hos privata kliniker.