In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Whiplashkommissionen har kartlagt och initierat forskning kring whiplashskador och de whiplashskadades situation. Detta har gett kommissionen ett underlag för att kunna föreslå förbättring av förebyggande åtgärder och behandling. Mellan åren 2002 och 2005 har bland annat följande aktiviteter genomförts:

Kunskapsinventering

Som en viktig utgångspunkt för kommissionen fastslogs från början att de förslag till åtgärder som lades fram skulle vara baserade på vetenskapligt grundad kunskap. Kommissionens första verksamhetsår inriktades därför på att få en överblick över området och att få en uppfattning om vilken ny kunskap som behövdes.

En rad experter inom områdena medicinsk forskning, trafiksäkerhet och försäkringsfrågor har sedan hörts av kommissionen. Kontakter etablerades redan på ett tidigt stadium med ledande forskare på det medicinska området och inom trafiksäkerhetsområdet.

Forskningsprojekt och utvärderingar

För att angripa relevanta frågeställningar på ett konstruktivt sätt, har kommissionen initierat/varit medfinansiär till ett antal forsknings- och utvärderingsprojekt. Projekten har i en del fall kunnat ge konkreta svar, och i andra fall pekat på tendenser och möjliga öppningar för fortsatt forskning. Här kan nämnas:

Medfinansiär till det internationella forskningsprojektet The Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and its Associated Disorders.
Utvärdering av eftermonterbara krockskydd.
Justering av beräkningar från vissa krocktester av nya whiplashskydd.
I samarbete med Svenska Läkaresällskapet: utarbetandet av ett svenskt konsensusdokument om whiplashdiagnosen.
Utvärdering av det tidiga omhändertagandeprogram som arbetats fram i Västra Götalandsregionen.
Litteraturbaserad genomgång av vad forskare idag vet om whiplashrelaterade tillstånd och dessas rehabilitering.
Kartläggning av rehabiliteringsmetoder för whiplashskadade som är i bruk på svenska kliniker.
Undersökning av möjligheterna att mäta whiplashrelaterad smärta på patienter med kroniska besvär.
Undersökning av i vilken utsträckning en skadelidande kan erhålla ersättning för en whiplashrelaterad skada och hur denna ersättning står sig vid en jämförelse med ersättningen för nackskador med andra orsaker.
Beräkning av vad de whiplashrelaterade skadorna kostar Sverige.
Analys av trafikskadelagen i Sverige.
Utvärdering av svenska dagspressartiklar om whiplashrelaterade skador mellan åren 1980 och 2004.

I samarbete med Svenska Läkaresällskapet har det utarbetats ett svenskt konsensusdokument om whiplashdiagnostik

Svenska Läkaresällskapet har på förfrågan från Whiplashkommissionen utsett en grupp med experter från nio olika medicinska specialitetsområden. Professor Björn Rydevik, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet utsågs till att leda gruppens arbete.

Expertgruppen publicerade i maj 2005 en rapport "Diagnostik och tidigt omhändertagande vid whiplashskador". Rapporten baseras på evidensbaserad kunskap och beskriver var vi vet att vi står i dag avseende kunskap om whiplashskador.

Rapporten har översatts till engelska.

Dialog med intressegrupper och allmänhet

En utgångspunkt för Whiplashkommissionen har varit att bjuda in dem som i det svenska samhället berörs av whiplashproblematiken. Kontakt togs därför redan från början med representanter för försäkringsbolag, det offentliga försäkringssystemet, patientorganisationer, trafiksäkerhetsorganisationer, advokatkåren, läkarkåren, biltillverkare och rehabiliteringscentra. Också Trafikskadenämnden och Finansinspektionen konsulterades.

Kommissionen har även sett det som angeläget att föra en dialog med allmänheten. En informationsbroschyr och denna hemsida har lett till att flera hundra brev, mejl och telefonsamtal har inkommit till kommissionens kansli.

Förfrågningar

Kommissionen har genomfört tre större förfrågningar. Dels skickades förfrågningar ut till de fyra stora försäkringsbolagen som syftade till en förbättrad whiplashstatistik. Dels har kommissionen skickat ut förfrågningar till de kliniker som har avtal med Försäkringskassan om rehabilitering av whiplashskadade. Dels har kommissionen sökt upp de åtta svenska patientföreningar som representerar personer med whiplashrelaterade besvär. Här har en fortsatt dialog lett till att kommissionen kunnat skapa sig en bild av vilka problem som kan upplevas inom sjukvård och försäkringssystem för den som drabbas av en whiplashrelaterad skada.

Konferenser och seminarier

Kommissionen har deltagit i ett stort antal konferenser och seminarier, bland andra: Nationell samling kring trafiksäkerhet, Nordisk trafikmedicinsk konferens, Trafiksäkerhetskonferens i Tylösand, Pisksnärtens whiplashsymposium, IFU:s personskadereglerarseminarium, Försäkringsförbundets och Advokatsamfundets konferens om personskadereglering och MHF:s Trafiksäkerhetskonferens i Tylösand.

Sammanträden

Whiplashkommissionens ledamöter har regelbundet sammanträtt 6-8 gånger per år. Vid dessa möten har diskuterats de olika områden som de whiplashrelaterade skadorna berör: medicinsk forskning, försäkringsfrågor och trafiksäkerhet. Kommissionen har också bjudit in experter som har redogjort för det aktuella kunskapsläget inom sina respektive områden.

Genom att kommissionens ledamöter har representerat olika grupper och institutioner som berörs av det ökande antalet whiplashrelaterade skador, har dessa sammanträden också varit ett sätt att öka samarbetet mellan olika aktörer på området.

Rapportering

Whiplashkommissionen har under 2003 och 2004 publicerat två delrapporter. I sin avslutande rapport, som offentliggjordes den 26 maj 2005, presenterade kommissionen vad man vet om de symptom som kan uppträda i samband med en whiplashrelaterad skada, hur de bör behandlas och vilka möjligheter man som skadad har till rehabilitering. Dessutom la kommissionen fram ett antal förslag för att förbättra lagstiftning och praxis. Whiplashkommissionens analyserande arbete avslutades i samband med offentliggörandet av denna slutrapport.

Informationsarbete 2005-2006

Whiplashkommissionens uppdrag förlängdes fram till 1 juli 2006 för att sprida kunskapen om det resultat som kommit fram i Whiplashkommissionens arbete.

Whiplashkommissionens slutrapport och den med Svenska Läkaresällskapet gemensamma expertgruppens rapport har skickats ut till landets alla vårdcentraler och sjukhus (akutmottagningen, ortoped- och kirurg klinikerna. Till dessa har även en "lathund" för att underlätta läkarens diagnostik bifogats samt en lättläst konsumentinformation om whiplashskador. "Lathunden" och konsumentinformationen kan laddas ned här.


Konsumentinformationen finns även tillgänglig på landets alla apotek.

Whiplashkommissionens representanter har deltagit i ett stort antal konferenser för att informera om de slutsatser som kommit fram i kommissionens arbete.