In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

De whiplashrelaterade skadorna orsakar idag ett stort lidande för många människor, och kostar samhället stora summor. Men Whiplashkommissionen har i sitt arbete kunnat konstatera att det finns goda möjligheter att förbättra situationen:

För det första har vi kunnat visa att de allra flesta av dem som upplever initiala besvär inte riskerar mer långvariga symtom - tvärtemot den bild som ibland dominerar den offentliga debatten.
För det andra har vi kunnat konstatera att en viktig del av lösningen ligger i de nya, effektiva whiplashskydd som allt fler biltillverkare erbjuder.
För det tredje har vi bidragit till utformningen av ett svenskt konsensusdokument för whiplashdiagnosen, som erbjuder enkla och effektiva råd för tidigt omhändertagande. Vi har också konstaterat att av de behandlingar för mer långdragna besvär som erbjuds idag, är det en multimodial smärtrehabilitering som visat sig ge bestående resultat.
Och för det fjärde har vi uppmärksammat nya lösningar på problemet med dagens långa handläggningstider av trafikskadeärenden, både inom det allmänna försäkringssystemet och inom trafikförsäkringen.

Kommissionen ställer sig bakom Försäkringskassans nya satsning på deltidssjukskrivningar, då tillgänglig forskning visar att viss aktivitet är gynnsam för en snabb återhämtning också för whiplashskadade.

Kommissionen förordar även en ökning av användandet av schabloner inom trafikskadelagstiftningen, då detta kommer att avsevärt snabba upp skaderegleringen och göra den mer förutsägbar för den enskilde.

Om kommissionens förslag till åtgärder realiseras, kommer konsekvenserna av de whiplashrelaterade skadorna snabbt att minska i Sverige, till förmån för såväl samhället i stort som för de många enskilda som råkar ut för bilolyckor med whiplashvåld.